Page values for "清源妙道顯聖真君一了真人護國佑民忠孝二郎開山寶卷 - J36"

From Chinese Religious Text Authority

"Item_infobox" values

title清源妙道顯聖真君一了真人護國佑民忠孝二郎開山寶卷
pinyin_titleQing yuan miao dao xian sheng zhen jun yi liao zhen ren hu guo you min zhong xiao er lang kai shan bao juan
format木刻版