Minjian sizang: Zhongguo minjian xinyang minjian wenhua ziliao huibian - Q

From Chinese Religious Text Authority


Collection Title

Minjian sizang: Zhongguo minjian xinyang minjian wenhua ziliao huibian 民間私藏 : 中國民間信仰民間文化資料彙編

Publication Details

Minjian sizang: Zhongguo minjian xinyang minjian wenhua ziliao huibian 民間私藏 : 中國民間信仰民間文化資料彙編. Wang Chien-ch’uan 王見川 et al., comp. Taipei: Boyang, 2011-2017, series 1: 34 vols.; series 2: 34 vols. ; series 3: 35 vols.

Table of Contents