Main Page

From Chinese Religious Text Authority


CRTA - The Chinese Religious Text Authority 宗教書籍規範索引

Featured Entry
救劫真經 - T44
Cover T44.jpg
Jiujie zhenjing 救劫真經 (True Scripture on Saving Humanity from the End of the Kalpa) is a short apocalyptical text published in 1860

The Chinese Religious Text Authority (CRTA) provides reliable bibliographic and academic information about Chinese religious texts, focusing on texts produced prior to 1949. For more information, please see our About page. All data is available through an Open Data policy.

As of June 2024, CRTA contains over 4,130 entries.

Advanced Search

You can search entries by title, date, etc. through the Advanced Search link in the lefthand sidebar.

User Guides

Sample Item Pages

Current Text Collections

Reprint Collections
Siglum Collection
A Daozang jiyao - A (重刊) 道藏輯要. 270 texts.
B Fushou baozang - B 福壽寶藏. 140 texts.
C Daozang jinghualu - C 道藏精華錄. 104 texts.
D Daozang jinghua - D 道藏精華. Xiao Tianshi 蕭天石, comp. Taipei: Ziyou chubanshe, 1953-1983.
DGZ Zhongguo daoguan zhi congkan - DGZ 中國道觀志叢刊. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, 2000, 36 vols.& 中國道觀志叢刊續編. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, 2004, 28 vols.
E Zangwai daoshu - E 藏外道書. Chengdu: Bashu shushe, 1992-1994, 36 vols.
F Baojuan chuji - F 寶卷初集. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe, 1994, 40 vols. 185 texts.
G Zhonghua xu Daozang - G 中華續道藏. Taipei: Xinwenfeng, 1999, 20 vols. 181 texts.
GDZ Daozang jicheng diwuji Guandi juan - GDZ 道藏集成第五輯關帝卷. Beijing: Zhongguo shudian, 2020, 32 vols.
H Ming Qing minjian zongjiao jingjuan wenxian - H 明淸民間宗敎經卷文獻, Wang Chien-Chuan 王見川, Lin Wanchuan 林萬傳, comp., Taipei, Xinwenfeng, 1999, 12 vol. 170 texts.
I Zangwai fojing - I 藏外佛經. Hefei: Huangshan shushe, 2005, 30 vols. 225 texts.
J Minjian baojuan - J 民間寶卷. Hefei: Huangshan shushe, 2005, 20 vols. 359 texts.
K Sandong shiyi - K 三洞拾遺. Hefei: Huangshan shushe, 2005, 20 vols. 134 texts.
L Ming Qing minjian zongjiao jingjuan wenxian xubian - L 明清民間宗教經卷文獻續編. Wang Chien-ch’uan 王見川 et al., comp. Taipei: Xinwenfeng, 2006, 12 vols. 204 texts.
M Minjian sizang: Taiwan zongjiao ziliao huibian: minjian xinyang, minjian wenhua - M 民間私藏臺灣宗教資料彙編 : 民間信仰・民間文化. Wang Chien-ch’uan 王見川, Li Shiwei 李世偉, comp. Taipei: Boyang, 2009-2010, series 1: 34 vols. 144+ texts. Series 2: 33 vols.
MXZ Zhongguo minjian xinyang ziliao huibian - MXZ 中國民間信仰資料彙編. Wang Qiugui 王秋桂, Li Fong-mao 李世偉, comp. Taipei: Xuesheng shuju, 1989, 31 vols.
N Zhongguo yuyan jiujie shu - N 中國預言救劫書. Wang Chien-ch’uan 王見川, Song Jun 宋軍, Fan Chun-wu 范純武, comp. Taipei: Xinwenfeng, 2010, 10 vols. 105 texts.
O Zhonghua zhenben baojuan - O 中華珍本寶卷. Ma Xisha 馬西沙, comp. 主編. Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, series 1, 2013, series 2, 2014, series 3, 2015. 30 vols. 147 texts.
P Minzhong jingdian: Yiguandao jingjuan, Liu Bowen jinnang yu qita - P 民眾經典: 一貫道經卷、劉伯溫錦囊與其他. Wang Chien-ch’uan 王見川, comp. Taipei: Boyang, 2011. 5 vols. 51 texts.
Q Minjian sizang: Zhongguo minjian xinyang minjian wenhua ziliao huibian - Q 民間私藏 : 中國民間信仰民間文化資料彙編. Wang Chien-ch’uan 王見川 et al., comp. Taipei: Boyang, 2011-2017, series 1: 34 vols.; series 2: 34 vols. ; series 3: 35 vols.
R Jindai Guandi, Yuhuang jingjuan yu Xuanmen zhengzong wenxian - R 近代關帝、玉皇經卷與玄門真宗文獻. Wang Chien-ch’uan, ed. Taipei: Boyang, 2012. 6 vols. 38 texts.
S Ming Qing mimi shehui : shiliao xiezhen. Huantiandao juan - S 明清秘密社會:史料擷珍.黃天道卷. Cao Xinyu 曹新宇, comp. Taipei: Boyang, 2013. 7 vols. 75 texts.
SGZ Zhongguo difangzhi jicheng: siguanzhi zhuanji - SGZ 中國地方志集成:寺觀志專輯 Shanghai: Shanghai shudian, 2016, 19 vols.
T Shanshu baojuan yanjiu congshu - T 善書寶卷研究叢書. Li Zhengzhong 李正中, comp. Taipei: Lantai chubanshe 台北蘭臺出版社, 2014. 10 vols. 52 texts.
U Jindai Zhongguo minjian zongjiao jingjuan wenxian - U 近代中國民間宗教經卷文獻. Wang Chien-ch’uan 王見川, Fan Chun-wu 范純武, comp. Taipei: Xinwenfeng, 2015, 12 vols. 83 texts.
V Taiwan laozhaitang zhenbao de chongjian : Tainan Dehuatang suozang de jingjuan yu wenxian - V 台灣老齋堂珍寶的重現:《台南德化堂所藏的經卷與文獻》. Wang Chien-ch’uan 王見川, Wang Huichen 王惠琛, eds. Taipei: Boyang, 2018, 7 vols. 47 texts.
W Ming Qing yilai shanshu congbian - W 明清以來善書叢編. Wang Chien-ch’uan 王見川, Philip Clart 柯若樸, Hou Chong 侯沖 & Fan Chunwu 范純武 eds. Taipei: Xinwenfeng, 2018, 18 vols. 71 texts.
X Xu zangjing - X 續藏經. CBETA edition. 1671 texts.
Y Ming Qing yilai shanshu congbian erji - Y 明清以來善書叢編二輯. Wang Chien-ch’uan 王見川, Philip Clart 柯若樸, Hou Chong 侯沖 & Fan Chunwu 范純武 eds. Taipei: Xinwenfeng, 2019, 18 vols. 41 texts.
Research Collections
Siglum Collection
CBP Chinese Buddhist Periodicals - CBP, 200+ texts
DCCB Digital Catalogue of Chinese Buddhism - DCCB, ~2087 texts
Library Collections
Siglum Collection
ANU Australian National University Library - ANU
BNF Bibliothèque nationale de France - BNF
BSB Bayerische Staatsbibliothek - BSB
CUHK Chinese University of Hong Kong Library - CUHK
HY Harvard Yenching Library - HY
NAJ National Archives of Japan - NAJ 日本国立公文書館
NLC National Library of China, Beijing - NLC
REG Regenstein Library, University of Chicago - REG
SBB Staatsbibliothek zu Berlin - SBB
WUL Waseda University Library - WUL, 200+ entries